ГОЛОВНА СТОРІНКА

Положення про членські внески

Затверджено VII позачерговою конференцією Профспілки працівників системи держрезерву України

від 22 вересня 2011 р.

Положення

«Про сплату та використання вступних, членських, цільових

та інших внесків, безповоротної фінансової допомоги до

Профспілки працівників системи держрезерву України»

І. Визначення термінів

1.1. Профспілкові внески - це кошти, які складаються з вступних, членських, благодійних, цільових та інших грошових відрахувань до Центрального комітету Профспілки (надалі ЦК Профспілки) та до первинних профспілкових організацій (надалі ППО).

1.2. Вступні внески - одноразові грошові перерахування або майнові внески, що добровільно сплачуються (передаються) при вступі в Профспілку в порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.

1.3. Членські внески - грошові перерахування або майнові внески, що сплачуються (передаються) членами Профспілки щомісячно в порядку та розмірі, визначених відповідно до цього Положення.

1.4. Безповоротна фінансова допомоги – сума коштів, передана до ППО або до ЦК Профспілки згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів, які добровільно передають всі бажаючі для проведення заходів та на виконання Статутних завдань Профспілки.

1.5. Цільові та інші внески - кошти, які сплачують члени Профспілки за рішенням зборів первинних профспілкових організацій або Пленуму ЦК Профспілки на виконання Статутних завдань Профспілки, проведення заходів або виконання Програм Профспілки. Також це кошти, що спрямовуються роботодавцями згідно ст.44 «Відрахування коштів підприємствами,установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну ті оздоровчу роботу» Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 року №1045-XIV і інші внески, що надходять на рахунки ЦК Профспілки та первинних профспілкових організацій.

ІІ. Загальні положення

2.1. Дане положення визначає порядок та розмір сплати вступних, членських, цільових та інших внесків, безповоротної фінансової допомоги, мету та порядок їх використання Профспілкою.

2.2. Сплата членських профспілкових внесків - один із статутних обов'язків члена Профспілки та одна із ознак належності до Профспілки, сприяння її діяльності та організаційному зміцненню.

2.3. При прийнятті та взятті на облік нових членів профспілки згідно поданих заяв (додаток 1), уповноважений первинної профспілкової організації зобов'язаний ознайомити їх із порядком сплати профспілкових внесків.

ІІІ. Розмір вступних, членських, цільових та інших внесків, безповоротної фінансової допомоги

3.1. Розмір вступних внесків складає один відсоток від суми мінімальної заробітної плати, яка встановлена на момент подачі заяви про вступ у Профспілку. Зазначені внески не є обов’язковими і вносяться виключно на добровільній основі.

3.2. Розмір членських внесків становить один відсоток від одержаного доходу працівника (оклад, надбавка, премія тощо). При цьому сімдесят відсотків членських профспілкових внесків перераховується на рахунок первинної профспілкової організації, решту коштів (тридцять відсотків) перераховується до вищестоящого профспілкового органу (ЦК Профспілки).

3.3. Розмір безповоротної фінансової допомоги необмежений.

3.4. Розмір цільових та інших внесків може встановлюватися рішенням зборів первинної профспілкової організації або рішенням Пленуму ЦК Профспілки, а також колективним договором підприємства (організації, установи).

IV. Порядок сплати членських внесків.

4.1. Вступний членський внесок добровільно сплачується одноразово при вступі до Профспілки і вноситься на рахунок первинної профспілкової організації шляхом перерахування через банківську установу або вноситься безпосередньо в касу первинної профспілкової організації.

4.2. Роботодавець щомісячно і безоплатно при виплаті доходу працівника перераховує на рахунок первинної профспілкової організації Профспілки сімдесят відсотків членських профспілкових внесків, решту коштів (тридцять відсотків) перераховує на рахунок до вищестоящого профспілкового органу, а саме до ЦК Профспілки.

4.3. Безготівкова сплата щомісячних членських профспілкових внесків проводиться за письмовою заявою члена профспілки роботодавцю (зразок - додаток 2), яка зберігається в справах бухгалтерії роботодавця. Копія цієї заяви зберігається в профспілковому комітеті ППО протягом всього періоду перебування працівника на обліку в первинній профспілковій організації цього підприємства та протягом трьох років після вибуття з неї. Внески утримуються при нарахуванні та перераховуються одночасно із виплатою доходу працівника за основним місцем роботи.

4.4. Підтвердженням щомісячної сплати членських профспілкових внесків є:

- розрахунково-платіжна відомість на заробітну плату, особовий рахунок - при безготівковому порядку сплати внесків;

- прибутковий касовий ордер - при сплаті їх готівкою.

4.5. Члени профспілки зобов'язані дотримуватися встановленого порядку сплати членських профспілкових внесків, а відповідальні за їх збір особи - забезпечувати облік та збереження коштів.

V. Порядок і мета використання профспілкових внесків.

5.1. Профспілкові внески, отримані первинними профспілковими організаціями, розподіляються згідно Статуту Профспілки.

5.2. Безповоротна фінансова допомога, що надходить на рахунок ЦК Профспілки і рахунки ППО - використовуються на виконання статутних завдань, заходів і програм, затверджених Пленумом ЦК Профспілки, або Головою ЦК Профспілки, в залежності від питань, які вирішуються.

VІ. Перерахування, облік і контроль за сплатою членських профспілкових внесків.

6.1. Роботодавець відповідно до ст. 42 «Обов'язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок» Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунки профспілки (до ЦК Профспілки та ППО) членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору і Галузевої угоди в терміни, визначені цими документами. Роботодавець не має права затримувати перерахування зазначених коштів.

6.2. Роботодавець забезпечує правильне і своєчасне нарахування та перерахування внесків на поточні рахунки діючих у Профспілці організаційних ланок (ППО та ЦК Профспілки).

6.3. Підприємства, які утримали членські профспілкові внески, зобов'язані здійснити перерахування членських внесків одночасно з отриманням коштів для виплати доходу працівника (заробітної плати, премії тощо) за місяць.

6.4. Для перерахування членських профспілкових внесків на поточні рахунки організаційних ланок профспілки та ЦК Профспілки оформляються відповідні платіжні доручення. В призначенні платежу вказуються:

- місяць, за який утримано внески;

- загальна сума внесків;

- відсотки й розміри перерахувань на поточні рахунки організаційних ланок профспілки та ЦК Профспілки.

При виплаті простроченої заробітної плати роботодавці перераховують профспілкові внески частинами, пропорційно виплачуваній зарплаті.

6.5. Членські профспілкові внески, сплачені відповідальній особі готівкою , здаються за прибутковим касовим ордером скарбнику первинної профспілкової організації, яка вносить їх на поточний рахунок первинної профспілкової організації в установі банку. Розподіл сум членських внесків і перерахування на поточні рахунки діючих у профспілці організаційних ланок проводиться в тому самому порядку, що й при операціях із безготівкового утримання членських внесків.

6.6. Облік надходження й перерахування членських профспілкових внесків здійснюється первинною профспілковою організацією.

6.7. Уповноважені особи профспілкових органів періодично, у терміни, визначені договором, проводять звірку повноти збору й перерахування внесків роботодавцем, про що складається відповідний акт.

6.8. Профспілкові органи по можливості проводять навчання працівників, які здійснюють нарахування, перерахування або збір профспілкових внесків, забезпечують їх примірниками Статуту Профспілки, цим Положенням та іншими нормативними та методичними матеріалами. За наявності фінансових можливостей періодично заохочують працівників або відповідальних осіб, які безпосередньо відповідають за цю ділянку профспілкової роботи.

6.9. Контроль за утриманням членських профспілкових внесків, своєчасністю та повнотою їх перерахування на поточні рахунки організаційних ланок профспілки відповідно до статуту профспілки здійснює ревізійна комісія профспілкової організації.

Ревізійна комісія Профспілки, як вищий контрольний орган, здійснює контроль за перерахуванням роботодавцями членських внесків на рахунки ЦК Профспілки та первинних профспілкових організацій.

6.10. У разі виявлення фактів неправильного нарахування членських профспілкових внесків, несвоєчасного й неповного перерахування їх роботодавцями Центральним комітетом профспілки та організаційним ланкам профспілки складається акт у встановленому порядку і вживаються заходи для усунення порушень.

6.11. Спори, пов'язані з невиконанням колективних договорів, угод щодо сплати членських профспілкових внесків, підлягають урегулюванню в досудовому порядку шляхом переговорів між Сторонами. При недосягненні згоди спори розглядаються в суді.

Голова Центрального комітету

Профспілки працівників системи

держрезерву України                                                              Б.М. Сулицький


Додаток 1

Голові профспілкового комітету Первинної профспілкової організації _______________________________

(назва підприємства чи організації)

Профспілки працівників системи держрезерву України

________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові Голови профкому)

від _____________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка написала заяву)

ЗАЯВА

         Прошу прийняти мене в члени Профспілки працівників системи держрезерву України. Визнаю Статут, зобов’язуюсь сплачувати членські внески. Повідомляю, що мною написана заява про безготівкове відрахування членських внесків із моєї заробітної плати до __________________________________________________________________

(назва підприємства чи організації)

_______________

(дата)

_______________

(підпис)

Додаток 2

Керівнику

________________________________

(назва підприємства, установи чи організації)

________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові керівника підприємства)

від _____________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка написала заяву)

ЗАЯВА

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» прошу Вас, починаючи з ___________ , щомісячно утримувати з мого доходу (заробітна плата, надбавка, премія тощо) членські профспілкові внески в розмірах, визначених Статутом Профспілки, протягом всього періоду моєї роботи на підприємстві (організації) та перераховувати їх, одночасно із здійсненням виплат, на рахунки Профспілки у відповідності до Статуту.

_______________

(дата)

_______________

(підпис)

 
Реклама